San Marino Embassy

San Marino Embassy

San Marino Embassy

List of San Marino Embassy World Wide Embassy of San Marino in Brussel, Belgium –  F.D. Rooseveltlaan 62, 1050 Brussel, Belgium. Tel:2-644.22.24, 2-644.38.49 Fax: 2-644.20.57 E-mail:amb.rsm.bxl@skynet.be Embassy of San Marino in Paris, France – 4, rue de Cerisoles, 75008 Paris, France Tel:01.47.23.04.75 Fax:01.47.23.04.75 Embassy of San Marino in Vienna, Austria – Botschaftskanzlei, Getreidemarkt 12 , A-1010 Wien, Austria Tel:(+43 / 1) 586 21 80 Fax:(+43 / 1) 586 22 35